Vedtægter

 

Vedtægter for håndstrikforeningen ”Seriøst strik… for sjov”

Foreningens navn

Foreningens navn er ”Seriøst strik… for sjov”.
Foreningen er hjemmehørende i Viborg Storkommune.

Foreningens formål

At det tages seriøst at arbejde med håndstrik. At medlemmerne er aktive og synes det er sjovt at strikke og ambitiøst vil udvikle sig inden for dette felt af tekstilarbejde. Medlemmerne skal udfordre og inspirere hinanden. Det skal være nytænkende, sjovt, udfordrende, givende og inspirerende.

Medlemmer

Som medlem i foreningen kan optages enhver, der er interesseret i håndstrik. Medlemskabet er personligt.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 15. maj.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af kasserer og bestyrelse
  7. Valg af to suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Bestyrelsen består af 6 medlemmer + kassereren, der vælges direkte på generalforsamlingen. Man tilstræber at der er et bestyrelsesmedlem for hver lokal gruppe.
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. Valget skal dog ske forskudt, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv.
Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen samt én revisor og én revisorsuppleant. Kassereren vælges direkte.
Ved valg må hvert medlem afgive stemme på lige så mange kandidater, som skal vælges ind. Ved anmodning kan skriftlig afstemning finde sted.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 1/4 af medlemmerne eller bestyrelsen anmoder herom.
Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
Indsendelsen skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.
Endelig dagsorden tilsendes medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelse

Den daglige ledelse af foreningen forestås af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer, plus evt. en repræsentant fra hver lokalgruppe, som dannes.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødte.
Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen kan ikke hæfte for mere end den til enhver tid eksisterende beholdning.

Formand og kasserer tegner foreningen.

Der udarbejdes mødereferat over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Lokalgrupper

En lokalgruppe består af medlemmer af “Seriøst strik… for sjov” der geografisk mødes et andet sted end Viborg og på andre mødeaftner. Alle aktiviteter i foreningen er åbne for alle medlemmer.

Kontingent

Der betales et årligt kontingent på kr. 200. Ved specielle arrangementer kan bestyrelsen opkræve et ekstra gebyr.
Kontingentbetalingen gælder for et kalenderår. Dog reduceres prisen til det halve, hvis der sker indmeldelse efter 1. august i kalenderåret.

Indbetaling efter 1. december betragtes som indbetaling for det kommende kalenderår.

Indbetalingen for kommende kalenderår skal være foreningen i hænde senest 31. januar, herefter bliver personer der ikke har betalt, streget af foreningens medlemsliste.

Ændringer i kontingentbetalingen vedtages på generalforsamlingen.

Ændring af vedtægter

Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen. Ændringens fulde ordlyd skal fremgå af den udsendte dagsorden. Ændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for. En eventuel formues anvendelse besluttes på den sidste generalforsamling.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. december 2005.
Ændringer foretaget på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger den 4. januar 2007,  den 6. marts 2008, den 28. april 2011, den 13. april 2013  og den seneste 25. april 2015. Kontingent ændret den 22. april 2017.

Advertisement