Vedtægter

Vedtægter for håndstrikforeningen ”Seriøst strik… for sjov”

Foreningens navn

Foreningens navn er ”Seriøst strik… for sjov”.

Foreningen er hjemmehørende i Viborg Storkommune.

Foreningens formål

At det tages seriøst at arbejde med håndstrik. At medlemmerne er aktive og synes det er sjovt at strikke og ønsker at udvikle sig inden for dette felt af tekstilarbejde. Medlemmerne udfordrer og inspirerer hinanden – nytænkende, sjovt, udfordrende, givende og inspirerende.

Medlemmer

Som medlem i foreningen kan optages enhver, der er interesseret i håndstrik. Medlemskabet er personligt.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes med mindst 4 ugers varsel og afholdes en gang årligt inden 15. maj.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af bestyrelse med opgivelse af hvilke personer, der er på valg.
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Man tilstræber at der er et bestyrelsesmedlem for hver lokal gruppe.

Kassereren vælges direkte på generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. Valget skal dog ske forskudt, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv.
Hvert år vælges suppleant til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant.
Ved valg må hvert medlem afgive stemme på lige så mange kandidater, som skal vælges ind. Ved anmodning kan skriftlig afstemning finde sted.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 1/4 af medlemmerne eller bestyrelsen anmoder herom.
Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
Indsendelsen skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.
Endelig dagsorden tilsendes medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelse

Den daglige ledelse af foreningen forestås af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af: Formand, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer, plus evt. en repræsentant fra hver lokalgruppe, som dannes.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødte.
Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen kan ikke hæfte for mere end den til enhver tid eksisterende beholdning.

Formand og kasserer tegner foreningen.

Der udarbejdes mødereferat over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Lokalgrupper

En lokalgruppe består af medlemmer af “Seriøst strik… for sjov” der geografisk også mødes et andet sted end Viborg og på andre mødeaftner. Alle aktiviteter i foreningen er åbne for alle medlemmer.

Kontingent

Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Ved specielle arrangementer kan bestyrelsen opkræve et ekstra gebyr.
Kontingentbetalingen gælder for et kalenderår. Dog reduceres prisen til det halve, hvis der sker indmeldelse efter 1. juli i kalenderåret.

Indbetaling efter 1. december betragtes som indbetaling for det kommende kalenderår.

Indbetalingen for kommende kalenderår skal være foreningen i hænde senest 31. januar, herefter bliver personer der ikke har betalt, streget af foreningens medlemsliste.

Ændringer i kontingentbetalingen vedtages på generalforsamlingen.

Ændring af vedtægter

Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen. Ændringens fulde ordlyd skal fremgå af den udsendte dagsorden. Ændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for. En eventuel formues anvendelse besluttes på den sidste generalforsamling.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. december 2005.
Ændringer foretaget på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger den 4. januar 2007,  den 6. marts 2008, den 28. april 2011, den 13. april 2013  og den seneste 25. april 2015. Kontingent ændret den 22. april 2017.

Seneste ændring vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 1/10 2022

Link til pdf-fil, der kan udskrives!

Advertisement